คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.05.2565
3
0
แชร์
09
พ.ค.
2565

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย และทางออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น.

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1.เจ้าภาพตัวชี้วัด กรมอนามัย
2. เครือข่าย กพร. หรือผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
3.กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11

วาระการประชุม
??วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
??วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก
2.2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
??วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนหลัง และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินที่ผ่านมา
??วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน