คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงบลงทุนรองรับการยกระดับ บริการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยสู่ความเป็นเลิศ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2564
1
0
แชร์
11
ตุลาคม
2564

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมงบลงทุนรองรับการยกระดับ บริการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยสู่ความเป็นเลิศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม ZOOM Meeting โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกองแผนงาน กรมอนามัย ผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกศูนย์อนามัย จำนวน 93 User
โดยประธานที่ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และ กรอบการของบกลาง และให้ แกนนำของแต่ละกลุ่มอายุ นำเสนอร่างงบประมาณ ทั้งงบสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ทีใช้เพื่อยกระดับบริการ
มติที่ชุมมอบหมายให้ ทุกศูนย์อนามัย จัดทำคำขอครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์แต่ละชิ้น จากงบกลางปี 2565 พร้อมเหตุผลความจำเป็นในการยกระดับบริการ และ เพิ่มการเข้าถึงบริการ รวมถึงการเตรียมการเปิดเมือง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการของหน่วยงาน ส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สำนักงบประมาณ พิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติให้ใช้งบประมาณ ให้แล้วเสร็จในช่วง ตุลาคม – ธันวาคม 2564

ภาพ/ข่าว:งานทันตสาธารณสุข

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน