คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ศูนย์อนามัยที่ 11 เดิมชื่อ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 เป็นหน่วยงานสังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เขต 11 โดยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรเอกชน เพื่อมุ้งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เดิมศูนย์วิชาการต่าง ๆ ของกรมอนามัยในสายงานส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วย ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ศูนย์โภชนาการ ศูนย์อนามัยโรงเรียน ศูนย์ทันตสาธารณสุข แต่ละศูนย์ต่างมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะสายงานแต่ละงาน ซึ่งในเขต 11 (เขต 8 เดิม)

 

พ.ศ. 2513
จัดตั้งศูนย์อนามัยโรงเรียน เขต 8

 

พ.ศ. 2517
จัดตั้งศูนย์โภชนาการ เขต 8

 

พ.ศ. 2522
จัดตั้งศูนย์ทันตสาธารณสุข เขต 8

 

พ.ศ. 2530
กรมอนามัยได้ปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขตโดยรวม ศูนย์วิชาการของกรมอนามัย ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในเขต 8 นครศรีธรรมราบ ได้รวมเอาศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต 8 นครศรีธรรมราช ศูนย์โภชนาการ เขต 8 นครศรีธรรมราช และศูนย์ทันตสารธารณสุขเขต 8 นครศรีธรรมราช ตั้งเป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 8 นครศรีธรรมราช โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรม

 

พ.ศ. 2531 -2532
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร และนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสมัยนั้นได้เสนอแนวคิด โครงการก่อสร้างศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 8 และกรมอนามัยได้พิจารณาบรรจุโครงการก่อสร้างศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 8 ไว้ใน แผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 9 พฤศจิกายน 2532 นพ.ปรากรม วุฒพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ นพ.เสรี สมเศรษฐ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาที่ดินธรณีสงฆ์ เป็นที่ก่อสร้างศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 8 เนื้อที่ 81 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เช่าที่ดินปีละ 4,000 บาท กำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2535 โดย ทันตแพทย์หญิงไซหนับ อุกฤษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นผู้ทำสัญญา

 

พ.ศ. 2537
นายแพทย์สุนันท์ คงชู ได้มาดำรงตำแน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 8 เพื่อดูแลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลการก่อสร้างที่ทำการใหม่ ซึ่งได้เริ่มการก่อสร้างในวันที่ 21 มีนาคาม พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น 162.9 ล้านบาท

 

พ.ศ. 2540
เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 ตามโครงสร้างใหม่

 

พ.ศ. 2540
16 พฤษภาคม ย้ายเข้าอยู่ ณ ที่ทำการแห่งใหม่
23 มิถุนายน เริ่มให้บริการแก่ประชานทั่วไป คลินิกทันตกรรมและผู้ป่วยนอก

 

พ.ศ. 2541
13 มิถุนายน ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด จากนั้นในส่วนของโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้บริการคลินิกฝากครรภ์ คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี คลินิกการวางแผนครอบครัว คลินิกวัยทอง คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกโภชนาการ และคลินิกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งให้บริการผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด พ.ศ. 2546 คณะรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐใหม่และเปลี่ยนชื่อศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 1 เป็น ศูนย์อนามัยที่ 11 โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดำเนินงานอยู่ภายสใต้การบริหารงานของศูนย์อนามัยที่ 11