คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มการเงิน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มส่งขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มส่งขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้ั้นตอนการส่งหลักฐานเบิกเงินไปราชการ ผ่านระบบ Online

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการส่งหลักฐานเบิกเงินไปราชการ ผ่านระบบ Online.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการเงิน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 27 รายการ
1. แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาล.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน.doc
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบฟอร์มรายละเอียดที่ต้องกรอก+พร้อมส่งสัญญายืมเงินทาง+E+mail[1].doc
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแบบ 7200.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบฟอร์มเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการxls.xls
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดการเดินทางไปราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินวิทยากร.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ใบสำคัญรับเงินบุคคลภายนอก.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ใบมอบฉันทะ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ใบส่งของหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ใบส่งหลักฐานเบิกหรือเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ใบส่งของหลักฐานประกอบการจัดซื้อ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ใบส่งหลักฐานประกอบการเบิกจัดซื้อจัดจ้าง.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ใบส่งของหลักฐานประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ใบส่งของหลักฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (4).doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ใบส่งของหลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.ใบส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ (2).doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 235 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. ใบส่งตรวจขออนุมัติไปราชการ (1).doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.ใบส่งของหลักฐานการส่งตรวจสอบโครงการจัดประชุมอบรม.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22 แบบฟอร์มขอใช้สำเนาใบส่งของเบิก.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23.ใบส่งคืนเงินสด (กรณียืมเงิน ).doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24.ใบ.ส่งหลักฐานยืมเงินราชการ ยืมเงินทดรองราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25.ใบส่งของขออนุมัติไปราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
26.แบบฟอร์ม บก.111.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27.ใบรับรองค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
28.แบบฟอร์มขอรับสำเนาใบเสร็จรับเงิน.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย