คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้ั้นตอนการส่งหลักฐานเบิกเงินไปราชการ ผ่านระบบ Online

ขั้นตอนการส่งหลักฐานเบิกเงินไปราชการ ผ่านระบบ Online.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการเงิน

1. แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาล.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน.doc
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบฟอร์มรายละเอียดที่ต้องกรอก+พร้อมส่งสัญญายืมเงินทาง+E+mail[1].doc
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแบบ 7200.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบฟอร์มเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการxls.xls
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดการเดินทางไปราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินวิทยากร.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ใบสำคัญรับเงินบุคคลภายนอก.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ใบมอบฉันทะ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ใบส่งของหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ใบส่งหลักฐานเบิกหรือเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ใบส่งของหลักฐานประกอบการจัดซื้อ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ใบส่งหลักฐานประกอบการเบิกจัดซื้อจัดจ้าง.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ใบส่งของหลักฐานประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ใบส่งของหลักฐานขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (4).doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ใบส่งของหลักฐานประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.ใบส่งหลักฐานขอเบิกเงินค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ (2).doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. ใบส่งตรวจขออนุมัติไปราชการ (1).doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.ใบส่งของหลักฐานการส่งตรวจสอบโครงการจัดประชุมอบรม.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22 แบบฟอร์มขอใช้สำเนาใบส่งของเบิก.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23.ใบส่งคืนเงินสด (กรณียืมเงิน ).doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24.ใบ.ส่งหลักฐานยืมเงินราชการ ยืมเงินทดรองราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25.ใบส่งของขออนุมัติไปราชการ.doc
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
26.แบบฟอร์ม บก.111.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27.ใบรับรองค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย