คุณกำลังมองหาอะไร?

 

วิสัยทัศน์
ศูนย์อนามัยลำดับที่ 1-3 ของกรมอนามัย
พันธกิจ
1.อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่11 ตามนโยบายกรมอนามัย
2.สนับสนุนเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อการบรรลุต้วชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.integrate product champoin
2.innovation product
กลวิธี
1.การสื่อสาร
2.benchmark
3.การเสริมพลัง
แทคติคการทำงาน
- เพื่อน
- พี่ ๆ น้อง ๆ
- ทีม
- พันธะสัญญา
ปรัชญา
" เก่ง ดี มีความสุข "
วัฒนธรรมองค์กร
- น้ำใจ
- เห็นใจ
- เข้าใจ
- ร่วมใจ