คุณกำลังมองหาอะไร?

 

การดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

1. การนำองค์กร

1.1 องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์

1.1.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

1.1.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

1.1.3 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด คุกคามทางเพศในการทำงาน

1.1.4 รายชื่อร่วมแสดงเจตนารมย์

1.1.5 ภาพข่าวการเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ 

1.2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

1.2.1 รายงานการประชุม https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/ita

1.2.2 การกำหนดเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

1.3 องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม

1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการITA และองค์กรสร้างสุข

1.3.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ

2. การดำเนินงาน

2.1 องค์กรมีการดำเนินงานตามแผน

2.1.1 แบบฟอร์มรายงานผล ประจำปี 2567 ระดับหน่วยงาน

2.1.2 แบบรายงานผลความสำเร็จการดำเนินงาน ตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

2.2 องค์กรมีการติดตาม ประเมินผล

2.2.1 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

2.2.1 ช่องทางการสื่อสารการถอดบทเรียนผ่านการประชุมของคณะกรรม ITA และคณะกรรมการบริหารศูนย์

2.3 องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำความดี

2.3.1 ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากร

2.3.2 ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงาน

2.3.3 การประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่อง

3. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.1 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย ร้อยละ 90ขึ้นไป

3.1.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ 

3.1.2 สรุปผลการประเมินคุณธรรม 5 ประการ บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

3.1.3 ภาพหลักฐานแสดงสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนฯ

3.2 มีการรวบรวมองค์ความรู้ ที่แสดงผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม

3.2.1 เอกสารแสดงองค์ความรู้ ที่แสดงผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

3.2.2 จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ

3.3 องค์กรมีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง

4. ผลลัพธ์การดำเนินงาน

4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

4.2 ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน