คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2550)(มาตรา 51 มาตรา 57 มาตรา 67 มาตรา 80).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2550.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิชาชีพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2550) (มาตรา 80).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 50 มาตรา 269 มาตรา 324).pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา (มาตรา 150).pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 193-34 มาตรา 1471).pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ด้านอาหาร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 236 มาตรา 237)
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

อื่นๆ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย