คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการITAประจำเดือนกุมภาพันธ์2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำเดือนมกราคม 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำเดือนมกราคม2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าแผปป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความก้าวหน้าแผปป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกนั การทุจริต และเสริมสร้างคุณ จริยธรรม ประจาปี งบประมาณ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 โครงการพัฒนา มาตรฐานการบริหารงานที่โปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4 ผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันด้านทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณปี 65 โครงพัฒนามาตรฐานการบริหารงานโปร่งใสฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 โครงการพัฒนาระบบ / มาตรฐาน / แนวทางการป้องกันการทุจริตและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3 ผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันด้านทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 65โครงการพัฒนาระบบ มาตรฐาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 โครงการส่งเสริมค่านิยม การยกย่อง และเชิดชูด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พศ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์อนามัยที่ 11 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร/เครือข่ายในการต่อต้านทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรณและความโปร่งใส (ITA) ประจำเดือนธันวาคม 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำเดือนธันวาคม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมและคว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย