คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุม ITA ประจำเดือน มี.ค 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุม ITA ประจำเดือน มี.ค 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA)รอบ 5 เดือนหลัง ปี งบประมาณ 2567 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA ) รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA ) รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบวัดการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบวัดการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ITA รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2567 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ITA รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2567 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนแรก) ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลยุทธ PIRAB

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
P I R A B.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม 2565 - กันยายน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการวัดการรับรู้ออนไลน์ ITA รอย 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2566 .pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย