คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 11

Team Selector 0
Team Selector 1

นพ.วินัย ตันติธนพร

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

About Hero 0

แพทย์หญิงวรลักษณ์ คีรินทร์นนท์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

About Hero 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2542  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2549  วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครับ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

พ.ศ.2561  อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2544-2546  ผู้อำนวยการ รพ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2549-2551  ผู้อำนวยการ รพ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

พ.ศ.2551-2560  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

พ.ศ.2557-2561  รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นครศรีธรรมราช