คุณกำลังมองหาอะไร?

                       อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 95 วันที่ 28 ธันวาคม 2552) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  3. กำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโครงการหรือกิจกรรม
  5. พัฒนาระบบ กลไก และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  6. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย และชุมชน
  7. ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  8. สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

การบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ของกรมอนามัย

                 หน่วยงานกลุ่มบริหารยุทธศาตร์ระดับพื้นที่ของกรมอนามัย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ตาม ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ดังต่อไปนี้

                 1) ศึกษา วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

                 2) สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                 3) เสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถและความเข้มแข็ง ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบตามมาตรฐานและกฎหมาย

                 4) รณรงค์ เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                 5) สนับสนุนและกำกับคุณภาพการรับรองมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                 6) ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

                 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                 ศูนย์อนามัยที่ 11 หน่วยงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ของกรมอนามัย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานหลักระดับพื้นที่ (Regional Lead) ทำหน้าที่ชี้เป้า เฝ้าดู รู้การเปลี่ยนแปลงของการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช  โดยเน้นการดำเนินงานควบคุมภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่พึงประสงค์ และคาดหวังผลของการดำเนินงานภาพรวมในระดับเขตสุขภาพ ให้ส่งผลกระทบในเชิงระดับมหภาค มากกว่าภาวะสุขภาพของปัจเจกบุคคล

มีวิสัยทัศน์องค์กร “เป็นองค์การหลักเขตสุขภาพที่ 11 ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชาชนสุขภาพดี พันธกิจ “ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ ดูภาพรวม ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย เพื่อประชาชนสุขภาพดี” เป้าหมาย “ประชาชนเขตสุขภาพที่ 11 สุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี ค่านิยมองค์กร “มองใกล้ มองไกล คนสุขใจ งานสำเร็จ” คำนิยม HEALTH โดย H:High Performance สมรรถนสูง E:Ethics มีจริยธรรม A:Agility คล่องแคล่วว่องไว L:Learning เรียนรู้ร่วมกัน T:trust เคารพและเชื่อมั่น และ H:Harmony เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน