คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จริยธรรมการวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งที่ 1-2567 คณะกรรมการจริยธรรม-001.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. สรุปเอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัย ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอจริยธรรมการวิจัยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
RF 09-01_แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาพิจารณา
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-02_แบบส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาครั้งแรก
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-03/1_โครงการวิจัยฉบับย่อ กรณีงานวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงสำรวจ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-03/2_โครงการวิจัยฉบับย่อ กรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิจัยเชิงพัฒนา
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-04_เอกสารแนะนำอาสาสมัคร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-05_ใบยินยอมด้วยความสมัครใจ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-06_แบบแสดงรายการประมาณค่าใช้จ่ายในการวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-07_แบบประวัติผู้วิจัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-08_หนังสือแสดงความยินยอมหรืออนุญาตของสถาบันที่ศึกษาวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 09-09_หนังสือรับรองจากคณะผู้วิจัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 10-01_แบบเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ต้องพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 11-01_แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 12-01_แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 13-01_แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 14-01_แบบรายงานยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 15-01_แบบรายงานสรุปเมื่อวิจัยเสร็จ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 16-01_แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
RF 16-02_แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. คู่มือจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย (อ้างอิงในการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัย ศอ.11)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือจริยธรรมกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย