คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ศอ.11

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564

รายงาน กพร 2.1 one page1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการคัดเลือกโครงการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส1-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2563

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ12เดือนปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 5.22 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรอบ6เดือนปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด30กันยายน2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อยปีงบประมาณ2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงานปี2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchatทุกกลุ่มงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 8.14 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4) ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Fow chat ทุกกลุ่มงาน
ขนาดไฟล์ 8.14 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2560

ภาคผนวก ก.
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข.
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปย.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน(รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน( รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 61
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปี 61 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปี 61 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดแบบติตาม ปย.2
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย