คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารทั้งหมด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564

รายงาน กพร 2.1 one page1.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการคัดเลือกโครงการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ศูนย์อนามัยที่ 11

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการตรวจสอบภายในไตรมาส1-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2563

แบบติดตาม ปค.5ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ศูนย์อนามัยที่ 11 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4) ศูนย์อนามัยที่ 11
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Fow chat ทุกกลุ่มงาน
ขนาดไฟล์ 8.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2560

ภาคผนวก ก.
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข.
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามปย.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน(รอบ 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน( รอบ 12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ควบคุมภายใน ปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 61
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปี 61 รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน ปี 61 รอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบปย.2 รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดแบบติตาม ปย.2
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย