คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชโดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับเขตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.10.2564
0
0
แชร์
20
ตุลาคม
2564

 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรับการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตัวชี้วัด เครื่องมือการคัดกรองสุขภาพและบันทึกข้อมูลสุขภาพแก่ผู้รับผิดชอบงานระดับเขตสุขภาพและระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีนายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผู้สูงอายุ กรมอนามัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย อาคาร 7 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้ สถานการณ์ผู้สูงอายุประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ สัดส่วนผู้สูงวัย 20% ซึ่งมีผู้สูงวัยเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน ผลการดำเนินงานปี 2564 ตำบลLTCผ่านเกณฑ์ 96.44 , ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตาม CP 92.48 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผู้สูงอายุ 30.8
ตัวชี้วัดปี 2565 1.:ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพึงได้รับการดูแลตาม Care plan
2.:ร้อยละ 98 ของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ์
3.:ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
นอกจากนี้มีการชี้แจงการใช้ระบบโปรแกรม Long term care และการใช้แอปพลิเคชันสมุดสุขภาพผู้สูงอายุ ( Blue Book Application )และการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ มีข้อเสนอะในการซิงค์ข้อมูลกับ สปสช เพื่อลดการลงข้อมูลที่ซ้ำซ้อน

ภาพ/ข่าว:กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน