คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.01.2566
5
0
แชร์
25
มกราคม
2566

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค การจัดทำแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพและเลขาฯ Serice plan ระดับเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 30 สาขา และผู้เข้ารับประกาศนียบัตร Best Practice ระดับเขต ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยมี ผู้ให้ข้อเสนอแนะ จากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน
โดยในสาขาสูติ-นรีเวชกรรม ได้มีการประชุมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยประธานแพทย์หญิงไพพรรณ ศิริพร สูติแพทย์โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และทีม จำนวน 4 คน รองเลขาฯผู้รับผิดชอบงานแม่ สสจ.ชุมพร ผู้รับผิดชอบงานแม่ สสจ.นครศรีธรรมราช ได้ทบทวนข้อมูลเพื่อเตรียมนำเสนอ ในที่ประชุม ในประเด็นข้อมูลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแผนแนวทางการดำเนินงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน