คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 (14/2/2563)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
0
0
แชร์
13
กันยายน
2563

กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  โดยสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ กฏหมายที่เกี่ยวข้องในงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเวชระเบียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเพื่อให้เข้าใจเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานเวชระเบียนการบริหารจัดการองค์กรด้านเวชระเบียน มีดังนี้1. ด้านการบริหารจัดการในงานเวชระเบียน การให้ความสำคัญ การจัดทำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเวชระเบียน2. ด้านการจัดการพื้นที่ในการปฏิบัติงาน กำหนดพื้นที่ใช้สอยในสำนักงาน การจัดเก็บเวชระเบียนการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การจัดเก็บ3. ด้านการจัดลำดับความสำคัญของงาน จัดสรรเวลา ในการจัดเรียงลำดับงาน ก่อน-หลัง ตามสถานการณ์ความเร่งด่วน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด4. ด้านการจัดการงานด้านเลขานุการของงานหน่วยงานด้านเวชระเบียน สนับสนุนงานของผํ้บริหารเกี่ยวกับการนัดหมาย แจ้งเตือน ประสานติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาสิ่งที่ได้รับจากการประชุม1. มีความรู้ เข้าใขเกี่ยวกับการทำวิจัยและวิชาการเพื่อพัฒนาระบบงานเวชระเบียน2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข3. มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและมีแนวปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานด้านเวชระเบียนและข้อมูลทางการแพทย์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน