คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลป่า

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
0
0
แชร์
13
กันยายน
2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย และสสจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ในการเยี่ยมเสริมพลังครั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองและคณะให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กของโรงพยาบาลป่าตองศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ  2543 ปัจจุบันมีครูพี่เลี้ยง 3 คน เด็ก 16 คน รับเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน ถึง 3 ปี ส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง#ปัญหาอุปสรรค- ไม่มีสนามกลางแจ้งทำให้เด็กต้องเล่นอยู่แต่ภายในห้อง- ไม่มีหน่วยงานในโครงสร้างทำให้ไม่สามารถจ้างบุคลากรตามสาขาที่เฉพาะได้- เนื่องจากใช้ดัดแปลงจากอาคารเก่าสถานที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนสถานการณ์เด็กทั่วไป- เจ้าหน้าที่มีจำกัดจึงไม่สามารถไปอบรมได้และรับข่าวสารการให้ความรู้น้อย- ขาดการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ที่มีความรู้อย่างสม่ำเสมอ- เนื่องจากเป็นกิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรทำให้รายจ่ายกับรายรับไม่สมดุล-ด้วยข้อจำกัดในการรับเด็กทำให้บางครั้งไม่สามารถรับเลี้ยงบุตรเจ้าหน้าที่ได้#โอกาสพัฒนา- ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน- ได้รับการจ้างบุคลากรเพิ่ม- สามารถพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กได้มาตรฐานในอนาคตโดยการประเมินตนเองออนไลน์ให้เสร็จก่อน 31 มีนาคม 2563 หาจุดที่ควรพัฒนาศูนย์เด็กของโรงพยาบาลป่าตองให้ดีขึ้น เพื่อเด็กปฐมวัยเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและประเทศชาติต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน