คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ Long Term Care และ Intermediate Care เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
0
0
แชร์
13
กันยายน
2563

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ  Long Term Care และ Intermediate Care  เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และจัดทำแนว ทางการดำเนินงาน และคูมือ LTC / IMC กรณีพื้นที จังหวัดชุมพร การประชุมครั้งนี้ใช้รูปแบบการบรรยาย อภิปราย และประชุมกลุ่ม โดยคุณรัชนี บุญเรืองศรี นักสักสังคมสงค์เคราะห์ชำนาญการพิเศษจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ และคุณรุ่งนภา หนูม่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ชุมพร ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มและอภิปราย ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11  ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกระดับ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานสมาคมสาขาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดชุมพร  จำนวนทั้งสิ้น  50 คน   มีระยะเวลาการประชุม 2 วัน คือ  ระหว่างวันที่ 19-20  กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมรกต  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน