คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานทันตกรรมและทันตสาธารณสุขของศูนย์อนามัย (21/2/2563)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
0
0
แชร์
13
กันยายน
2563

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานทันตกรรมและทันตสาธารณสุขของศูนย์อนามัย ซึ่งจัดโดย สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานทันตกรรมและทันตสาธารณสุข2. ร่วมหารือทิศทางการดำเนินงานในศูนย์อนามัยให้มีความราบรื่นและบุคลากรอยู่เป็นสุข3. ร่วมหารือทิศทางการพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมป้องกันในคลินิกบริการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขจากศูนย์อนามัย และทันตบุคลากรจากสำนักทันตสาธารณสุขจากส่วนกลาง รวมจำนวน 30 คน  โดยที่ประชุม ได้ให้ทุกศูนย์อนามัยนำเสนอกรอบโครงสร้าง และโครงสร้างการบริหารจัดการจริงในหน่วยงาน และผลงานการบริหารจัดการ ทั้งส่วนบริการทันตกรรม และ ทันตสาธารณสุข รวมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ  และร่วมอภิปราย แนวทางการพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมป้องกันในคลินิกบริการ  เพื่อหาวิธีสร้างจุดขายให้เกิดความแตกต่างในการพัฒนาให้คลินิกของกรมอนามัยเป็นคลินิกในการสร้างสุขภาพของประชาชนให้เหมาะสม  ตามกลุ่มวัย ในฐานะที่กรมอนามัยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพงาน P&P excellence  ซึ่งแนวทางการพัฒนางานทันตสาธารณสุขให้บูรณาการไปกับคลัสเตอร์ต่าง ๆ  และ ขณะเดียวกัน ก็พัฒนารูปแบบการให้ บริการในคลินิกทันตกรรม ให้เป็นคลินิกสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน ในทุกช่วงอายุด้วย เพื่อเป็นตัวอย่าง และ ขยายรูปแบบการจัดการ ให้โรงพยาบาลทั่วไปในอนาคตข้อสรุปการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบปัญหา การดำเนินงานทันตสาธารณสุข ในทุกศูนย์อนามัยในหลายประเด็น แต่ส่วนกลางยังไม่มีข้อสรุปในการจัดทำข้อเสนอแก่ผู้บริหาร ยกเว้น จะรับไปดำเนินการในประเด็นเสนอ1. ให้มีระบบปฐมนิเทศทันตบุคลากรใหม่ของศูนย์อนามัย เพื่อให้สามารถจูงใจบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร2. ให้งานบริการทันตกรรม  และทันตสาธารณสุข รวมเป็นหน่วยเดียวกัน และร่วมรับผิดชอบในการทำงาน>> ที่ประชุมมอบให้ทุกศูนย์อนามัยคิดรูปแบบ service package กำลังคน ทรัพยากร การจัดเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณ์  และวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อจัดทำ Premium service และ Premium service plus ในงานบริการทันตกรรมทุกกลุ่มวัย  เพื่อรวบรวมนำเสนอ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน