คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มงานเทคนิคบริการและวิชาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 9/2563 (21/2/2563)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
1
0
แชร์
13
กันยายน
2563

กลุ่มงานเทคนิคบริการและวิชาการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 9/2563  เรื่อง  Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases  ระหว่างวันที่  17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร  โดยโครงการความร่วมมือคณะเภสัชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย คือ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักบริหารสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นสาระสำคัญ  โรคเรื้อรังโดยเฉพาะระบบหลอดเลือดและหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน เป็นโรคซึ่งผู้ป่วยต้องใช้ยาเป็นเวลานาน บางรายอาจจะใช้ยาตลอดชีวิต  ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงสูงในการเกิดปัญหาจากการใช้ยา เช่น เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาเนื่องจากได้รับยาหลายขนาน เกิดอาการไม่พึ่งประสงค์จากการใช้ยา การไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา  เป็นต้น  การอบรมครั้งนี้เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านโรคเรื้อรัง   และ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาบำบัดในโรคเรื้อรังให้กับผู้ป่วย โดยสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม  ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้• Update on ACC/AHA 2019 atrial fibrillation guideline• Update on Coronary Artery Disease treatment in real situation• Pharmacist’s role in Heart Failure clinic• Update on ESC/ESH 2019 Dyslipidemia guideline• Update on direct oral anticoagulants• Pharmacotherapy in Parkinson’s disease• Epilepsy and Seizures: focus update on antiepileptic drugs• New anti-diabetes drug: clinical trial to practice• Pharmacist’s role of Chronic Disease management in service plan• Pharmacotherapy in Viral hepatitis B & C• Pharmacist’s role in kidney transplantation clinic• Pharmacotherapy in Alzheimer's disease• Pharmacist’s role in depression disorder• Pharmacotherapy in Asthma and COPD (Case-based Discussion)• Allergic rhinitis managementการให้การบริบาลเภสัชกรรมโดยมีเภสัชกรเป็นหนึ่งของทีมรักษาผู้ป่วย  ทำหน้าที่ค้นหาปัญหาจากการใข้ยาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรังในหลายๆด้าน ลดการเกิดอาการไม่พึ่งประสงค์จากการาใช้ยา เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของผู้ป่วยได้ดีขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุม : นส. ปาริฉัตร เฟื่องนวกิจ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน