คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน ในเขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงเรียนเทศ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.09.2563
0
0
แชร์
13
กันยายน
2563

ด้วยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรค ในเด็กวัยเรียน เพื่อประเมินสถานการณ์ และนำมาวิเคราะห์ และปรับแผนการขับเคลื่อนงาน จึงได้กำหนดให้มีการสำรวจกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน และสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน ทุกเขตสุขภาพ งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 ในบทบาทการเป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยในส่วนภูมิภาค จึงลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน ในโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 11โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ลงเก็บข้อมูลในโรงเรียน เทศบาลปากพนัง 1 พร้อมด้วย นางสาวมนัณญา  รอยสกุล  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  จากงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ทพญ.จิราภรณ์ พัฒนธรรมรัตน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ จากงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลปากพนังโรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 เป็นโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 864 คน โดยกิจกรรมในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วยการเก็บข้อมูล 4 ชุด คือ>> 1. สอบถามความรอบรู้สุขภาพช่องปากนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  จำนวน 124 คน  (จำนวน 26 ข้อ)>> 2. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรม นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  จำนวน 124 คน  (จำนวน 11 ข้อ)>> 3. แบบสัมภาษณ์ครู โรงเรียนละ 1 ฉบับ (จำนวน 49 ข้อ)>> 4. แบบเก็บข้อมูลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนักเรียนทั้งใน และ รอบรั้วโรงเรียน  โรงเรียนละ 1 ฉบับ (จำนวน 11 ข้อ)ซึ่งผลการเก็บข้อมูลที่ได้ จะนำมาวิเคราะห์ ร่วมกับรายงานสภาวะทันตสุขภาพ และ รายงานผลการรับบริการทันตกรรม ของ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ที่ได้จากข้อมูล 43 แฟ้มแผนที่จะต้องดำเนินการต่อ :>> บันทึกผลการเก็บข้อมูล ให้แล้วเสร็จ ภายใน มีนาคม 2563>> ออกรายงาน สภาวะทันตสุขภาพ และ รายงานผลการรับบริการทันตกรรม ของ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 เป็นรายบุคล เพื่อนำมาเชื่อมกับข้อมูลพฤติกรรม และ ความรอบรู้สุขภาพช่องปากนักเรียน  และ สรุปผลต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน