คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ประชุมความร่วมมือในการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.01.2564
3
0
แชร์
09
มกราคม
2564

วันที่ 7 มกราคม 2564  ศูนย์อนามัยที่ 11 ประชุมความร่วมมือในการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่
ผ่านโปรแกรม Zoom   เพื่อหารือแนวทางในการรับส่งต่อบริการในช่วงระบาดโควิค 19 ระลอกใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ครั้งแรก มีบทเรียนจากการดำเนินงานการส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ของศูนย์อนามัยที่ 11 และมีบางจังหวัด Lockdown คือจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือกับเครือข่าย RSA และ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ ระบบ Social ในการส่งต่อติดต่อสื่อสารด้วยความรวดเร็ว และผู้รับบริการค่อนข้างมาก การใช้ใบนัด Online ออกโดย RSA และใส่ชื่อแพทย์
และผู้ประสานให้ชัดเจน และขึ้นกับการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด เช่นกระบี่ต้องเอาใบนัด online ไปขอออกนอกพื้นที่กับอำเภอ บางจังหวัดสามารถผ่านด่านได้เลย และคิดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง ไปกลับ ของผู้รับบริการ ในจังหวัดภูเก็ต และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายที่ Lock down มีข้อกำหนดที่ชัดเจนในการทำ Telemedicine แต่การส่งต่อบางเครือข่ายพบว่ามีปัญหาในการ ทำ Ultrasound ค่อนข้างจะมีปัญหา ราคาแพง ผู้รับบริการไม่มีเงิน ไม่ต้องทำได้มั้ย ? ทางศูนย์อนามัยที่ 11
ได้อธิบายถึงความจำเป็น เพื่อดูอายุครรภ์ เพื่อคัดกรองว่าไม่เป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูก ทางเครือข่ายอยากจะให้ทำ Mapping ในแต่ละเขตสามารถรับบริการที่ไหนได้บ้าง และรองรับกับในช่วงของโควิดครั้งนี้ โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา จะให้บริการแบบ Telemedicine และจะรีบกำหนดแนวทาง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในการเข้าพื้นที่ หรือการเดินทาง และทางศูนย์อนามัยที่ 11 และภาคใต้ได้มีประสบการณ์ทั้ง แล้ว และมีการจัดระบบฐานข้อมูลที่เป็นแบบอย่าง และ มีการ Mapping พื้นที่หรือสถานบริการสาธารณสุขที่ มีการทำกระบวนการและส่งต่อ ยกเว้นคลินิกแพทย์ เป็น Demo ให้กับเขตอื่นๆ ตามบริบท และให้ทางตัวแทนภคตะวันออก ภาคอีสาน ภาคเหนือ ลองจัดระบบในช่วงโควิด และ จะมีการใช้ใบนัด Online ต่อไป ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ( ฉบับที่17 )
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
- ตัวแทนสมาคม RSA
- ผู้รับผิดชอบโครงการ RSA
- นายแพทย์วรชาติ มีวาสนา สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา
- ตัวแทนสายด่วน 1663
- ตัวแทนกลุ่มทำทาง
- ตัวแทน Women Health Women
- ตัวแทนศูนย์อนามัย ตัวแทนภาค ใต้ ( ศูนย์อนามัยที่ 11 ) ตะวันออก ( ศูนย์อนามัยที่ 6 )
ภาคเหนือ ( ศูนย์อนามัยที่ 2 )
-ตัวแทนจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ผู้เข้าร่วมประชุม ตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นที่รับผิดชอบ RSA
นางสายใจ โฆษิตกุลพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวชีวรัตน์ บุญวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเหตุ ระบบฐานข้อมูลดำเนินการโดยพันตรีกษมพล เชาวนะชิต หัวหน้าแผนกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

ภาพ/ข่าว:กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่น 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน