คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วม การประชุมชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานตัวชีวัดที่ 9 จำนวนครอบครัวรอบรู้สุขภาพ ผ่านระบบ Video Conference

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.01.2564
6
0
แชร์
14
มกราคม
2564

12 มกราคม  2564  ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วม การประชุมชี้แจงรูปแบบการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนครอบครัวรอบรู้สุขภาพ ผ่านระบบ Video Conference    โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

 1.การดำเนินการครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ

 2.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health book online

เจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานกลุ่มวัยทำงาน

 -สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

เจ้าภาพรองในการขับเคลื่อนงานกลุ่มวัยทำงาน

 -กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

ครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 1.ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ระดับความสามารถที่แสดงออกมาของบุคคล ในการเข้าใจ เข้าถึง ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลความรู้และการบริการสุขภาพด้านกาย และจิต อย่างเหมาะสม

 2.การเข้าถึงข้อมูล ความรอบรู้สุขภาพ หมายถึง ประชาชนรู้แหล่งข้อมูล ความรู้และสถานที่ และสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ

 3.การเข้าใจข้อมูล ความรอบรู้สุขภาพ หมายถึง ประชาชนเข้าใจความหมาย ตีความหมายข้อมูลได้ถูกต้อง

 4.การประเมินข้อมูล ความรอบรู้สุขภาพ หมายถึง ประชาชนบอกได้ถูกต้องว่าข้อมูลสุขภาพมาจากแหล่งไหนน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และเหมาะสมกับตนเอง

 5.การปรับใช้ข้อมูล ความรอบรู้สุขภาพ หมายถึง ประชาชนตัดสินใจหรือร่วมตัดสินใจบนฐานข้อมูลและความรู้ที่น่าเชื่อถือ

 6.ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

 7.ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน หมายถึง ก้าวท้าใจ/BSE/H4U/โปรแกรมตรวจสุขภาพ/Food4Health

 8.ผู้ลงทะเบียน หมายถึง ตัวแทนของครอบครัวซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 9.บัญชี หมายถึง ข้อมูลการลงทะเบียนในระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มวัยทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

 1.เข้าลงทะเบียน Applications Line ก้าวท้าใจ หน้าบ้าน ซึ่งหลังบ้านจะเป็น Health book online

 2.ซึ่งตอนนี้สามารถลงทะเบียนผ่าน Applications Line ก้าวท้าใจ season 2 ได้เลย และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ระบบจะปรับระบบ เป็นก้าวท้าใจ season 3

 3.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5 ล้านครอบครัว ประมาณ 75 ล้านคน ประกอบไปด้วย

 3.1 ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ร้อยละ 50

 3.2 ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครผ่าน อสม.

 3.3 นักเรียน/นักศึกษา

การ Kik off มี 2 กิจกรรมดังนี้

  1. Kik off พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบจัดกิจกรรมประมาณ 10-20 คน (จัดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง) รอคำสั่งจาก รมช.กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง
  2. Kik off โดยมีการประสานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัด  ให้เลือกโรงงาน ซึ่งเป็นสถานประกอบในพื้นที่ ดำเนินการทั้งเขตสุขภาพ เรียนเชิญสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม สามารถให้สำนักงานสาธารณสุขดำเนินการแทน และจัดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ให้การสถานประกอบการนั้น

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน