คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดโครงการอบรมผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ Care Manager

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.04.2564
1
0
แชร์
03
เมษายน
2564

วันที่ 30 มีค.- 2 เม.ย. 2564 กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการอบรมผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ Care Manager ณ โรงแรมกระบี่ ฟร้อนเบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมี ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และวางแผนดูแลผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับนโยบายกระทรวง สาธารณสุขที่ประกาศให้ การสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยกำหนดกิจกรรม การคัดกรองเพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิง และการผลิตผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) อย่างเพียงพอ เพื่อมุ่งเน้นให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชนที่สำคัญคือ การสร้างและพัฒนา ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนทุกตำบล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการพึ่งพิงด้านสุขภาพให้เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 11 ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกระดับ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 70 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน