คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมติดตามงานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.04.2564
2
0
แชร์
06
เมษายน
2564

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดประชุมติดตามงานทันตสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (VDO Conference โปรแกรม ZOOM Meeting) เพื่อติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ของ 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 โดยมีผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขทั้ง 7 จังหวัดเข้าร่วมการประชุม จากที่ตั้งหน่วยงานต้นสังกัด
โดยทั้ง 7 จังหวัด และศูนย์อนามัยที่ 11 นำเสนอแผนและผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข รอบ 6 เดือนแรก และแผนการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน มีการอภิปรายซักถาม ซึ่งการกำกับติดตามงาน ในรูปแบบดังกล่าวช่วยสนับสนุน ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างจังหวัด และรับทราบสถานการณ์ การจัดการและข้อจำกัดในการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอจากจังหวัด เพื่อนำไปประกอบการปรับแผนในการทำงานในระยะต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน