คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยวัยเรียนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการผู้พิทักษ์อนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
0
0
แชร์
08
เมษายน
2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม -2 เมษายน 2564 กรมอนามัย โดยสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการผู้พิทักษ์อนามัย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดี กรมอนามัย เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลผู้พิทักษ์อนามัยฯ และเพื่อพัฒนาระบบการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับหน่วยงาน กรมอนามัย
ในการนี้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน โดยนายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ และ นางสาวเปรมยุดา นาครัตน์ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ได้เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุม ได้มีการระดมความคิดในการพัฒนากรอบแนวทางในการประเมินผลโครงการการวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมรายงานผล และนำเสนอผลงานเผยแพร่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน