คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชุมพร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
0
0
แชร์
08
เมษายน
2564

??วันที่ 1-2 เมษายน 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนชุดทำความสะอาด Clean Together ไวนิลประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดภัยปลอดโรค ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่ ทั้งนี่ได้ตรวจเยี่ยมตลาดสด/นัดจังหวัดชุมพร ในอำเภอหลังสวน จำนวน 2 แห่ง คือ ดลาดสดเทศบาลเมืองหลังสวน/ตลาดสดอวยชัย 2 และอำเภอละแม จำนวน 2 แห่ง คือ ตลาดสดเอื้ออารีย์/ตลาดนัดเอื้ออารีย์ โดยได้ให้คำแนะนำตามแนวทางการจัดระบบสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด และเน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าผู้มารับบริการ
??และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนชุดทำความสะอาด Clean Together ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน/โรงพยาบาลหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพะโต๊ะ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มารับบริการมีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน