คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram ) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.04.2564
0
0
แชร์
08
เมษายน
2564

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ( Mammogram ) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร
กล่าวเปิดงานโดย ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี และได้กล่าวบรรยายเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ ต่อมูลนิธิกาญจนบารมี ต่อจากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “มะเร็งเต้านม” โดย พญ.อรดี พัฒนะอเนก จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และมีการบรรยาย เรื่อง “การติดตามผลการดำเนินงานและการรักษา โดย นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “การคัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม โดยมี นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ และ พญ.ผลินทร์ ผดุงมาตรวรกุล ตวันแทนมูลนิธิกาญจนาบรมี เป็นผู้ดำเนินรายการ. และ จบด้วยการเสวนาเรื่อง “การเตรียมงานแระประสานงานพื้นที่ที่จัดกิจกรรม ดำเนินรายการโดย คุณ ภารดี ชาญสมร และคุณผุสนีย์ จีมีโน่ ตัวแทนจากมูลนิธิกาญจนบารมี
ในการเสวนาครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล ผู้รับผิดชอบโครงการจากส่วนภูมิภาค ร่วมเสาวนาถึงปัญหา และ อุปสรรค ของการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยแท้จริง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน