คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุม VDO Conference (Cisco Webex Meeting) คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 3 กลุ่มวัยทำงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2564
4
0
แชร์
12
เมษายน
2564

ัวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมประชุม VDO Conference (Cisco Webex Meeting) คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 3 กลุ่มวัยทำงาน
การดำเนินงาน ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ 3 อ. และ Thai Stop Covid ผ่าน Platform ก้าวท้าใจในสถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชน ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนก้าวท้าใจ 3 อ. และ Thai Stop Covid 4 ภาค ได้แก่ จังหวัด อยุธยา, อุบลราชธานี, เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรม Kik off ก้าวท้าใจ 3 อ. และ Thai Stop Covid 4 ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ ในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จำนวน 4 คน

รูปแบบการดำเนินงาน "ก้าวท้าใจ 3อ. และ Thai Stop Covid"
เป้าหมาย : ประชาชนรอบรู้ 7.5 ล้านคน
โดยมีการขับเคลื่อนงาน 5 ระดับ
1. Cludter วัยทำงาน
การบริหารจัดการ : สร้างระบบ จัดทำและบริหาร Platform กำหนดแผนการดำเนินงานและระบบสนับสนุน ติดตาม กำกับ ประเมินผล
การดำเนินงาน : จัดทำ Platform 3อ. และ TSC จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสับสนุนพื้นที่ ผลิตสื่อคู่มือ รูปแบบการขับเคลื่อนในพื้นที่ สิ่งสนับสนุนในระบบออนไลน์ และรางวัลของขวัญ
เกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ
2. ศูนย์อนามัยเขต
การบริหารจัดการ : ประสานงานให้มีการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด
การดำเนินงาน : ประสานงานแผนกับประกันสังคมจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม MOU โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนก้าวท้าใจ3 อ. และ TSC ในสถานประกอบการอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ภายใต้เกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพพร้อมให ้สสอ. ทุกแห่งไปดำเนินการในพื้นที่ รับผิดชอบ
3. สำนักงานสาธารณสุข (สสจ)
การบริหารจัดการ : ประสานให้มีการขับเคลื่อนในระดับอำเภอ
การดำเนินงาน : ประสานงานหน่วยงานในระดับอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนก้าวท้าใจ 3 อ. และ TSC ในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่ได้รับ
4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)
การบริหารจัดการ : ประสานงานให้มีการขับเคลื่อนในสถานบริการ
การดำเนินงาน : ประสานงานสถานบริการกำหนดเป้าหมาย ดำเนินงานขับเคลื่อนก้าวท้าใจ 3 อ. และ TSC ในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต)
การบริหารจัดการ : ประสานงานให้มีการขับเคลื่อนในสถานประกอบการ
การดำเนินงานดำเนินงานขับเคลื่อนก้าวท้าใจ 3 อ. และ TSCในสถานประกอบการตามเป้าหมายที่กำหนด

เกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ
1.มาตรฐานพนักงานรอบรู้สุขภาพ 1 ดาว
1.1 ผู้บริหารสมัคร สปก. ส่งเสริมสุขภาพ และให้พนักงานสมัครก้าวท้าใจร้อยละ 50
1.2 มีกระบวนการเชิญชวน พนง.สมัครด้วยเครื่องมือของกรมอนามัย (ก้าวท้าใจ 3 อ.)
1.3 พนง.สมัครผ่านก้าวท้าใจ ร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
2.มาตรฐาน สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 2 ดาว
2.1 ผู้บริหารสมัคร สปก. ส่งเสริมสุขภาพ และให้พนักงานสมัครก้าวท้าใจร้อยละ 80
2.2 มีกระบวนการเชิญชวน พนง.สมัครด้วยเครื่องมือของกรมอนามัย (ก้าวท้าใจ 3 อ.)
2.3 มีความพร้อมและกระบวนการจัด สวล.เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 1 Packages
2.4 พนง.สมัครผ่านก้าวท้าใจ ร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
3.มาตรฐาน สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
3.1ผู้บริหารสมัคร สปก. ส่งเสริมสุขภาพ และให้พนักงานสมัครก้าวท้าใจร้อยละ 80
3.2 มีกระบวนการเชิญชวน พนง.สมัครด้วยเครื่องมือของกรมอนามัย (ก้าวท้าใจ 3 อ.)
3.3 มีความพร้อมและกระบวนการจัด สวล.เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 3 Packages
3.4 พนง.สมัครผ่านก้าวท้าใจ ร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
3.5 ดำเนินการขยายเครือข่ายสุขภาพ

สถานปรกอบการที่สามารถดำเนินงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จะได้รับใบรับรอง ด้วยกัน 3 ระดับ
1."ผ่านมาตฐาน " เกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน สปก. ส่งเสริมสุขภาพ (1 ดาว)
2."ผ่านมาตฐาน " เกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน สปก. ส่งเสริมสุขภาพ (2 ดาว)
3."ผ่านมาตฐาน " เกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐาน สปก. ส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น (3 ดาว)

Timeline การขับเคลื่อนงานก้าวท้าใจ 3อ. + TSC 4 ภาค
เมษายน 2564 :
- ชี้แจ้งรูปแบบการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศูนย์อนามัยที่ 1 , 4 , 10 , 11
- กิจกรรม kick off ก้าวท้าใจ 3 อ. + TSC ภาคกลาง ศูนย์อนามัยที่ 4 จ.อยุธยา นิคมบางปะอิน
พฤษภาคม 2564 :
- สัปดาห์ที่ 1-2 กิจกรรม kick off ก้าวท้าใจ 3 อ. + TSC ภาคอีสาน ศูนย์อนามัยที่ 10 จ.อุบลราชธานี
- สัปดาห์ที่ 3-4 กิจกรรม kick off ก้าวท้าใจ 3 อ. + TSC ภาคเหนือ ศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่
มิถุนายน 2564
- สัปดาห์ที่ 1-2 กิจกรรม kick off ก้าวท้าใจ 3 อ. + TSC ภาคใต้ ศูนย์อนามัยที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช
-สัปดาห์ที่ 3-4 จัดงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนก้าวท้าใจ 3 อ. + TSC แบบบูรณาการกับหน่วยงาน MOU และผู้บริหารระดับสูง

ภาพ/ข่าว :กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน