คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินงานโครงการนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2564
6
0
แชร์
12
เมษายน
2564

ร่วมกับกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ดำเนินงานโครงการนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

ด้วยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก ดำเนินงานโครงการนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเล่นของเด็กปฐมวัยและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการส่งเสริมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัยจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเก็บข้อมูลพัฒนาการและทักษะเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแคนทารี่ โฮเทล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานแผนงานโครงการดังกล่าวด้วยรูปแบบการวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี จังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในวันที่ 7-8 เมษายน 2564 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอนามัยแม่่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11  ได้ประสานพื้นที่เป้าหมายวิจัยเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินการวิจัยแก่พื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 แห่ง ซึ่งพื้นที่เป้าหมายวิจัยในครั้งนี้ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน