คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมนำเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ “ผลการดำเนินงานโครงการผลักดันนโยบาย ในการพัฒนามาตรการ และนโยบายโรคไม่ติดต่อ ปี 2563”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.04.2564
5
0
แชร์
12
เมษายน
2564

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมนำเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ “ผลการดำเนินงานโครงการผลักดันนโยบาย ในการพัฒนามาตรการ และนโยบายโรคไม่ติดต่อ ปี 2563” ซึ่งจัดโดย กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM เพื่อให้ผู้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการ Fellowship Program on NCDs Interventions, Year 2020 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการผลักดันนโยบาย โดยมีผู้นำเสนอผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม 20 คน
โครงการ Fellowship Program on NCDs Interventions, Year 2020 เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศระหว่างรัฐบาลไทย กับองค์การอนามัยโลก (CCS NCDs Programme) 2560-2564 โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข หรือนอกกระทรวงสาธารณสุข สามารถขอรับทุนเพื่อผลักดันนโยบายในการพัฒนามาตรการ และนโยบายโรคไม่ติดต่อ ซึ่ง วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นการสัมมนาวิชาการ “ผลการดำเนินงานโครงการผลักดันนโยบาย ในการพัฒนามาตรการ และนโยบายโรคไม่ติดต่อ ปี 2563” เฉพาะกลุ่มทันตแพทย์ ที่ขอรับทุน จำนวน 9 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทญ. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ทญ. ปิยะดาประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย)
ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พญ. สุพัตรา ศรีวณิชชากร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมควบคุมโรค ทญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และ ทญ. สุณี วงศ์คงคาเทพ
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย เข้าร่วมให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ
โดยผู้ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานได้นำเสนอผลการผลักดันนโยบายตามที่ได้รับทุนสนับสนับสนุนการดำเนินงาน การทำงานในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ได้ผลักดันให้มีระบบและมาตรฐานการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเสนอและผลักดันให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์สาขาปริทันต์วิทยา มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐาน และเสนอชุดบริการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งได้เริ่มมีการขับเคลื่อนในจังหวัดปทุมธานี และการกำหนดนโยบายเพื่อควบคุมภาวะปริทันต์อักเสบในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ เพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด จ.สระบุรี และ เสนอผลักดันขับเคลื่อนในเขตสุขภาพที่ 4 รวมถึงการเสนอให้มีระบบรายงานที่แสดงให้เห็นการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้ป่วยเบาหวานและผลกระทบจากโรคเบาหวานต่อการสูญเสียฟัน
การนำเสนอผลการดำเนินงานในกลุ่มเด็กปฐมวัย เป็นการเสนอผลการผลักดันระบบรายงานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ จากข้อมูล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกัน ของเขตสุขภาพที่ 11 การนำเสนอผลการดำเนินงานในกลุ่มเด็กวัยเรียน เป็นการจัดทำข้อเสนอการดื่มน้ำเปล่าในโรงเรียนของจังหวัดตรัง และการจัดทำข้อเสนอการงดน้ำอัดลม สุรา ในงานบุญต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทุกโครงการ จะถูกผลักดัน และเสนอให้เข้าสู่กระบวนการทำงานต่อโดยเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบในระบบงานต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน