คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อามัยที่ 11 ร่วมการประชุมคณะกรรมการคณะทางาน การจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564ผ่านระบบ VDO Conference 

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2564
3
0
แชร์
28
เมษายน
2564

วันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคณะทางาน การจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564ผ่านระบบ VDO Conference 

 

วาระท่ี1เรื่องที่ประธานแจ้งที่ปีระชุมทราบ

-คาส่ังกรมอนามัยท่ี730/2563เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียน กรมอนามัยประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564ลงวันท่ี4พฤศจิกายน2563

วาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมคณะทางานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2563

วาระท่ี 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 สรุปรายงานข้อร้องเรียนกรมอนามัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

     รายงานไปยังสำนักงานเลขานุการกรมอนามัยภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน

3.2 การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

3.3 การใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนและข้อชมเชยกรมอนามัย

http://complain.anamai.moph.go.th

ประเด็นหลัก คือ ผู้พัฒนาโปรแกรมขอโฟว์กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน การส่งต่อไปหน่วยงาน จนเสร็จสิ้น

และคณะงานขอเพิ่มเมนูติดตามสถานะเรื่องและเพิ่มข้อความหากให้ข้อมูลเป็นเท็จ มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2560

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน