คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อนามัยที่ ๑๑

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.05.2564
22
0
แชร์
05
พ.ค.
2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  ศูนย์อนามัยที่ 11ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ณ ห้องประชุม สิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
มีเนื้อหาการประชุมโดยสรุปดังนี้

**แผนการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(นับวันที่ 1 ม.ค.64) และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค**
- การฉีดวัคซีน ก าหนดให้เริ่มฉีด 14 มิ.ย.645 สถานที่ฉีด ตึกพุทธรักษา วางแผนการฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ของ Cup ศูนย์อนามัยที่ 11 ยอด 180 คน / วัน โดยให้คุณธีรพล ประสานผู้อ านวยการรพ.สต.ในพื้นที่ Cup ทบทวนรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย แล้วทางศูนย์อนามัยที่ 11 จะดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนให้ โดยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่ต้องจองผ่านระบบหมอพร้อม
- มอบหมายให้ ทีม IT ดึงรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแยกตาม รพ.สต.

**การเปิดจองวัคซีน**
- สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่าย 7 กลุ่มโรค มอบหมายให้ ทีม IT ด าเนินการเปิดให้จอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6/5/64 โดยเบื้องต้นเปิดให้จองฉีด วัคซีนวันที่ 21-25 มิ.ย.64 เวลา 15.00 น. จำนวนที่เปิด 30 คน/วัน เพิ่มเติมจากการฉีดประชาชนภายใน cup กรณี ยอดจองเต็มให้เปิดเพิ่มสัปดาห์ถัดไป
- สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป มอบหมายให้ ทีม IT ดำเนินการเปิดให้จอง เดือนก.ค.64

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน