คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่่นออกคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.05.2564
30
0
แชร์
05
พ.ค.
2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่่นออกคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
1. สอบถามข้อมูลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดกิจการเลื่อยไม้ไวในข้อบัญญัติข้อ 6(1) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขัดร่อง การทำคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร แต่เป็นข้อบัญญัติที่ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.สถานประกอบการโรงเลื่อยไม่ประกอบการมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. อบต.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำในประเด็นดังนี้
3.1 สถานที่ตั้งและลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล
3.2 การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.3. การควบคุมของเสียหรือมลพิษอื่นๆ
3.4 การจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้นๆ
และออกคำสั่งไม่อนุญาตประกอบกิจการ โดยไม่ให้โอกาสผู้ประกอบการในการในการปรับปรุงแก้ไข
5. สอบถามประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 4 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน 2 หลังคาเรือน ไม่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 2 หลังคาเรือน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน