คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอาสาพัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศให้วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 2/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2564
5
0
แชร์
07
พ.ค.
2564

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 กลุ่ม ประชุมคณะทำงานโครงการอาสาพัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศให้วัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 2/2564
 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ผ่านระบบ ZOOM
ประธานโดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทีม
นายกสมาคมอาสาพัฒนา นายแพทย์เรืองกิจ และทีม
ตัวแทนสายด่วน 1663 ตัวแทนศูนย์อนามัยนำร่องในการพัฒนาระบบเครือข่าย RSA ศูนย์อนามัยที่ 3 , 6 , 8 และ 11 รวม 13 คน
ระเบียบวาระการประชุม
- นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ
- แผนงานที่จำดำเนินการต่อไป
- แนวทางการสนับสนุนวิชาการงานยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยระดับจังหวัด
โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โครงการอาสาพัฒนาเครือข่ายส่งต่อบริการ RSA โครงการ 1663 สายปรึกษา
Up date หน่วยบริการยุติการตั้งครรภ์ ตามเป้าหมายของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ครอบคลุม ร้อยละ 50 ของจังหวัด รวม 38 จังหวัด และมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10 ในปี 2564
ผ่านเกณฑ์ แต่เป้าหมายของประเทสโดยกรรมมาธิการ สส. ร้อยละ 100 คือครบทุกจังหวัด
และเพื่อให้สะดวกแก่การเข้าถึงของหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ได้เข้าถึงสะดวก และเข้าถึงสิทธิ นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย จะพัฒนา Application สายด่วน 1663 รองรับการส่งต่อ case อายุครรภ์ มากกว่า 12-20 สัปดาห์ // กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจะดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการ 3 อนุฯ และคณะทำงานซึ่งกระบวนการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่กฎหมายการทำแท้งใหม่ออกมา คาดว่าจะแต่งตั้งเสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห์
ผลงานของโครงการอาสาพัฒนา ได้พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบการส่งต่อ ในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์โควิด 19 ได้พัฒนาเครื่องมือ เครือข่าย ระบบการส่งต่อแบบออนไลน์ ใบนัดออนไลน์ สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและคิดว่ามีต้นแบบที่หลากหลาย และ จะมีการ Up date ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง และมีเรื่องเล่าต่างๆ ผ่านเพจ เสนอแนะจากนายกสมาคมอาสา ทั้ง สมาคม แพทย์ RSA ศูนย์อนามัย ควรจะต้องเอาประสบการณ์ หรือ ปัญหาต่างๆ มาคุยกันใน กลุ่ม Line บ่อย ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการอาสาพัฒนา ของสมาคมยินดีสนับสนุนทางด้านวิชาการ และการแสวงหาเครือข่าย หรือประเด็นอื่นๆ ให้ทางศูนย์อนามัยไปคิดมานำเสนอในครั้งต่อไป
สายด่วน 1663 ได้นำเสนอสถาการการใช้ช่องทางนี้ ในแต่ละปี จำนวน ประมาณ 4-5 หมื่น และร้อยละ 80 ต้องการยุติการตั้งครรภ์ ส่วนในกรณีเด็กวัยรุ่นเล็กๆ ส่วนใหญ่แม่จะทราบปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่าย แต่กรณีที่ตั้งครรภ์ต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ กระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าถึงยาก
และนอกจากนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ เช่น เมื่อ Case ที่ยุติการการตั้งครรภ์ด้วย Telemedicine โดยแพทย์ RSA ควรจะมีโรงพยาบาลปลายทางควรจะรับทราบและปฏิบัติ ทางผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จะสื่อสารและแนวทางการดูแลเหมือนโรคอื่นๆ และเชื่อมโยงถึงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน