คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2560-2569 ระยะครึ่งแผน(พ.ศ.2564) ในระดับจังหวัด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2564
11
0
แชร์
07
พ.ค.
2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสิริธรรม 2 ศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2560-2569 ระยะครึ่งแผน(พ.ศ.2564) ในระดับจังหวัด แบบออนไลน์ผ่านระบบVDO conference ระหว่างคณะอนุกรรมการฯร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการติดตามการดำเนินงานใช้การสนทนากลุ่ม(Focus Group) เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นสำคัญนับตั้งแต่พ.ร.บ.ฯการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีผลบังคับใช้ ในปี พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธผ่านกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมของจังหวัดว่ามีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และมีปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเด็นใดบ้างเพื่อโอกาสในการพัฒนาต่อไป
ภาคบ่ายเป็นการแบ่งห้องสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านระบบ VDO conference ในหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) สสจ. และผู้แทนมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน