คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.07.2564
0
0
แชร์
22
กรกฎาคม
2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564?กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์
ผ่านระบบ Web Conference กรมอนามัย (Cisco WebEx Meeting) ณ? ห้องประชุมสิริธรรม 2 ศูนย์อนามัยที่ 11
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ ในภาพรวมของเขต เดือนตุลาคม 2563- มิถุนายน 2564 ในการประชุมครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการป้องกันทารกกลุ่มอาการดาวน์ในเขต?สุขภาพที่ 1-12? จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
1.ระบบการเก็บและรายงานผลข้อมูล ยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุม นำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาได้ไม่ครอบคลุม?
2.การให้คำปรึกษา พบมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย? ขาดความมั่นใจ/ข้อมูลในการให้คำปรึกษา?เพื่อคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ บวกกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น? คุณภาพในการให้คำปรึกษาลดลง
3.ขาดสื่อ ทั้งในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ หญิงตั้งครรภ์ อีกทั้งสื่อในการช่วยเพิ่มทักษะหรือช่วยในการให้คำปรึกษา
4.ผลการตรวจวิเคราะห์เจออัตรา False positive สูงในบางพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การตรวจจินิจฉัยที่เพิ่มขึ้น
5.ระบบการติดตามหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่? การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย? และการดูแลต่อเนื่อง ที่ยังไม่ครอบคลุม

สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ
ด้านผู้รับบริการ :สร้างความเข้าใจ สื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้, สิทธิประโยชน์ ที่หญิงตั้งครรภ์พึงได้รับ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ด้านผู้ให้บริการ:
- พัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความมั่นใจในการบริการ?ให้คำปรึกษาตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ รวมไปถึงการเพิ่มเติมในข้อมูลที่หญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับในสถานการณ์การระบาดของ covid-19
-มีระบบการส่งต่อ ติดตาม หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์  และดารดูแลต่อเนื่องทั้งในกรณีที่ต้องการและไม่ต้องการยุติการตั้งครรภ์
-ลดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดอายุครรภ์ โดยเพิ่มทักษะของแพทย์ในการยืนยันอายุครรภ์
-การตรวจสอบคุณภาพสิ่งส่งตรวจ  และการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้เป็นจุดที่เฝ้าระวังใน การแปลผลของ specimen ที่ส่งตรวจ
ด้านสิทธิประโยชน์ : หารือสิทธิประโยชน์ในการตรวจวินิจแัยทารกในครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อลดอัตรา False negative
ด้านระบบรายงาน มีระบบการรายงานที่ไม่ซับซ้อน ไม่ซ้ำซ้อน  โดยสามารถติดตาม?และประเมินผลเฝ้าระวังข้อมูลใน โปรแกรม NPRP ( National Prenatal Register Portal) ซึ่งจะทำให้สามารถกระตุ้นติดตามพื้นที่ได้มากขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพในการวิเคราะห์ และให้ไม่เป็นภาระกับผู้ปฏิบัติ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน