คุณกำลังมองหาอะไร?

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ปฏิบัติงาน โครงการตามพระราชดำริเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2565
1
0
แชร์
07
พ.ค.
2565

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ปฏิบัติงาน โครงการตามพระราชดำริเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  ในวันจันทร์ ที่    2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 ณ วังสระปทุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร , พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน , พระราชทานโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น   และผู้แทนนักเรียนในราชานุเคราะห์ฯ กล่าวสำนึก  ในพระมหากรุณาธิคุณ  ในการนี้ นายแพทย์วินัย  ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่  11 นครศรีธรรมราช  นายธราดล ศรีสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวเสาวนีย์     สะรุโณ      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ได้ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในเขตสุขภาพที่ 11 สืบไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน