คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการวัยทำงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.05.2565
2
0
แชร์
09
พ.ค.
2565

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการวัยทำงาน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ อาคาร 4 ชั้น 5 กรมอนามัย และผ่านระบบออนไลน์

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

2.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2565

 - ผลการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่พึงประสงค์

 - ผลการดำเนินงานวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ

 - ผลการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ

 - ผลการดำเนินงาน Healthy Canteen

 - ผลการสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

 - ปัญหาอุปสรรค

 - แผนการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง

 - แผนการดำเนินงานปี 2566 - 2570

 โดย สำนักโภชนาการ ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 สสม. และ ศอช.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ติดตามผลการบันทึกข้อมูลเมนูชูสุขภาพลงโปรแกรมรับรองเมนูชูสุขภาพออนไลน์ ของศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 สสม. และ ศอช.

เอกสารการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1t_Jg9oFQcaEv4EMeH372CYx_O_31WF-m/view?usp=sharing

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน