คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 (กขป.11)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.05.2565
1
0
แชร์
09
พ.ค.
2565

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 (กขป.11)

            วันที่ 5 พฤษภาคม 2565   งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11  ร่วมการประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 (กขป.11)  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference  โดยมีแพทย์หญิงอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบางของเขตสุขภาพที่ 11 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย มีผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะทำงาน จำนวน 20 User

 โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • การบรรยาย “ทิศทางการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย” โดย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
  • การบรรยาย “สสส. กับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • การเสวนา “บทบาทของชุมชนร่วมขับเคลื่อนสังคมสูงวัย” โดย คุณจารึกไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

            คุณพนิต มโนการ ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี

            และ นพ.จิชาติ เรืองวัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 11

  • ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง กขป.11 โดย ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน ประธานอนุประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง
  • การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือประเด็นสังคมสูงวัย และกลุ่มเปราะบาง กขป.11

             

                       

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน