คุณกำลังมองหาอะไร?

อบรู้สุขภาพดีมีความสุข โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.08.2565
5
6
แชร์
05
สิงหาคม
2565

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล  จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่ จัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิการทางด้านสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยินและ   ออทิสติก  ในเขตการศึกษา ประกอบด้วย  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  กระบี่  ตรัง  และระนอง  หรือจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การนำของ นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งให้ความสำคัญในการการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน  มี การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด   สาธารณสุขอําเภอถลาง  โรงพยาบาลถลาง และ รพ.สต.บ้านป่าคลอก ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ที่เหมาะกับกับพยาธิที่สภาพ  ตามระดับสติปัญญา  ครูต้องมีความรู้และระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP )  คือ แผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  หลักการเรียน คือ ย้ำ ซ้ำ ทวน  จนเกิดพฤติกรรมเคยชินสามารถปฏิบัติได้ในที่สุด 

 การจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19  โดยปฏิบัติตัวตาม มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  D- M- H- T T   การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  โรงเรียนมีพื้นที่ สถานที่ และมีกิจกรรม ให้นักเรียน เช่น แอโรบิก ตะกร้อ  ฟุตบอล  ด้านโภชนาการ  มีการจัดเตรียมอาหาร ตามวงล้อ โภชนาการ สด อาหารสดใหม่ มีคุณภาพที่ดี  สุก คืออาหารปรุงสุกใหม่  สะอาด คืออาหารต้องสะอาด  และสุขลักษณะกระบวนการปรุงอาหารให้ถูกหลักอนามัย   มีการจัดการสิ่งแวดล้อม  ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอตามมาตรฐาน  การปลูกฝังให้รักษาสิ่งแวดล้อม  การตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลถลาง  รพ.สต.ป่าคลอก  และ อสม.ในพื้นที่ มาให้บริการที่โรงเรียน กรณีพบเด็กปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่สามารถดูแลเองได้จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกุลมีการส่งเสริมด้านอาชีพ เช่น การทำขนม  การทอผ้า  งานศิลปะ  งานบริการล้างรถ  ร้านกาแฟ   เป้าประสงค์เพื่อให้เด็กมีอาชีพมีคุณค่าในตนเอง เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน