คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.01.2566
4
0
แชร์
25
มกราคม
2566

กล่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่น ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผ่านระบบ Online ณ ห้องประชุมสิริธรรม 1 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.30-12.40 น.
ประธาน นางณีรนุช อาภาจรัส ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมอนามัยฯ
กฎหมายประกอบด้วย
1.พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พศ.2560
2. พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พศ.2559
3.พรบ.การสาธารณสุข พศ.2335 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป้าหมาย :จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็น การกำกับติดตามการใช้กฎหมายทั้ง 3 ฉบับตามรายละเอียดของข้อบังคับใช้ รวมทั้งการบูรณาการของศูนย์อนามัยในการขับเคลื่อนกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประเด็น การตอบข้อหารือของ พรบ.แต่ละฉบับ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน