คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มเป็นวิทยากรในโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

16.03.2566
4
0
แชร์
16
มีนาคม
2566

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชั้น5 นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิด " โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารให้มีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารอันจะส่งผลต่อผู้บริโภคให้ได้รับบริการอาหารที่สะอาด และปลอดภัย
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 3 รุ่น ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดอบรม รุ่นที่ 2 หลักสูตร 3 ชั่วโมง 30 นาที รุ่นละ 70 คน ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร จะได้รับหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร มีอายุ 3 ปี และเกียรติบัตรการผ่านอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร และจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมไปยังกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยในวันนี้ได้รับเกียรติการบรรยายและฝึกปฏิบัติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ซึ่งในวันนี้ นางวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาล ได้พบปะ พูดคุย กับผู้เข้ารับการอบรม ด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน