คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมการประชุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเทคนิค Mindfulness Based Brief intervention Manual for NCDsสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

16.03.2566
2
0
แชร์
16
มีนาคม
2566

งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมการประชุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเทคนิค Mindfulness Based Brief intervention Manual for NCDsสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระหว่างวันที่ 13-14มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น5สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการด้านพฤติกรรมและจิตสังคมในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฝึกทักษะการสื่อสาร และการให้คำแนะนำที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติเต่อเรื้อรังให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การลดอัตราป่วย และลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อได้
สาระการประชุม
1 แนวคิดและเครื่องมือของBSPC
2 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเรื่องการเตรียมจิตอารมณ์และพฤติกรรม
3 สติสื่อสาร
4 ทักษะการทำBA/BI
5 ฝึกทักษะการทำBA/BI
6 บรรยายเรื่องการทำMBBI ในผู้ป่วยNCD
7 ฝึกทักษะการทำMBBI ในผู้ป่วยNCD
8 การวางแผนออกแบบระบบบริการMBBIของแต่ละโรงพยาบาล
9มีคู่มือการฝึกสติแบบสั้นสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
แผนการสอนที่1 สมาธิ การจัดการกับความว้าวุ่นใจ
แผนการสอนที่2 ฝึกสติพื้นฐาน
วิทยากร คุณจิณห์มนัส อัศจรรย์กาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลานสกา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน