คุณกำลังมองหาอะไร?

บรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.03.2566
2
0
แชร์
17
มีนาคม
2566

วันที่ 15-16 มีนาคม 2566 นางสายฟ้า แก้วมีไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตัวแทนกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน พร้อมด้วย นายณัฐชนน เภอบางเข็ม เภสัชกรปฏิบัติการ นส.กมลวรรรณ พูลพิพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ภก.สุทธิดา ผกากรอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการ พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองสู่การดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้านอย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้บุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร มีทักษะมีความมั่นใจที่จะไปดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และพัฒนาระบบบริการที่เอื้อต่อ การดูแลผู้ป่วย โดยมี แพทย์หญิงดลพร เขียวบรรจง ประธานคณะกรรมการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาการดูแลประคับประคองเป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 90 คน
แนวทางดำเนินการ ต้องดำเนินการดังนี้ กรณีการดำเนินงานในหน่วยงานศูนย์อนามัยที่11
1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ครบทีม พยาบาลวิชาชีพ ER, Ward, OPD,ชุมชน ,เภสัชกร (ขาดแพทย์ที่ผ่านการอบรม) จำเป็นต้องมีแพทย์ เพราะสำคัญต่อการวินิจฉัยโรคและนำทีมการทำ Advance care plan และ เบิกจ่าย สปสช.
2.ปรับและตั้งคณะกรรมการจากเดิมกรรมการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการภาคีเครือข่ายเป็นการเยี่ยมบ้านแบบประคับ ประคอง
3.อุปกรณ์น่าเพียงพอต่อการให้ยืมเพราะมีภาคีเครือข่าย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน