คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.09.2566
5
0
แชร์
22
กันยายน
2566

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1/2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักส่งเสริมสุขภาพ และผ่านระบบประชุมทางไกล
1.นางนันทนาถ ช่วยสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นายภากร ช่วยสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
3.นายธีรชัย ยิ่งยวด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1.เพื่อผลักดันให้งานสร้างเสริมสุขภาวะวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ (Happy Workplace) โดยมีแนวทาง 10 Packages ถูกกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือนโยบายระดับกรมร่วมกับกรมอนามัย
2.สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างและขยายผลงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการครอบคลุม 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา)
3.ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรตามทิศทางเป้าหมาย 10 ปี สสส. (2566-2575) และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อขยายผล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน