คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.03.2564
15
0
แชร์
08
มีนาคม
2564

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11     

การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการใช้กลยุทธ์ PIRAB ในเขตสุขภาพที่ 11 เข้ามาในดำเนินการในขั้นปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีคุณภาพในเขตสุขภาพที่ 11 วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) วิเคราะห์ศึกษาสถานการณ์จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) ในเขตสุขภาพที่ 11 2) พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร แก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ในเขตสุขภาพที่ 11 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

    1.จากฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) ผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 11 มีแนวโน้มเพิ่มมมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561, 2562 กับปี 2563 พบว่า จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.68, 15.08 และร้อยละ 15.23 ตามลำดับ ทำให้มีภาวะเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพ ด้วยโรคเรื้อรังที่สำคัญคือโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 48.46 โรคเบาหวานร้อยละ 18.90 โรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ1.84 เมื่อจำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) กลุ่มติดสังคมร้อยละ 95.91 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 3.32 กลุ่มติดเตียงร้อยละ 0.76 ซึ่งที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบการบริการที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาว การจัดเยี่ยมบ้าน จัดระบบจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน มีระบบเครือข่ายการดูแลต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญในการให้กระบวนการต่างๆขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพเพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ

    2.การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีคุณภาพ 11โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ในเขตสุขภาพที่ 11 ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามวงจรคุณภาพ(Plan-Do-Check-Act) การนำกลยุทธ์ PIRAB สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรของเขตสุขภาพที่ 11 ได้

   3.ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ คือ การสร้างภาคีเครือข่ายในทุกขั้นตอนทั้ง 3 ภาคี ประกอบด้วย คือ ผู้สูงอายุ ผู้ให้บริการและผู้สนับสนุน 

   ข้อเสนอแนะในการนำกลยุทธ์ PIRAB ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

เบญจวัณ มากนวล * ,วันวิสา เสถียรพันธ์**, และ พิมพ์พร แซ่ลิ้ว***
ศูนย์อนามัยที่11 นครศรีธรรมราช

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่เป็นผลการดำเนิงานที่ผ่านมา.pdf
ขนาดไฟล์ 544KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน