คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนงาน -ผลการเบิก โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

แผนการเบิกจ่าย
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 เมษายน 2564

รบจ.1
รบจ_Apr64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 และรายละเอียดประกอบงบ

แผนการเบิกจ่าย
1. หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้สตง.และงบทดลองเดือน มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 บัญชีเงินสดในมือเดือน มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.1 ฐานะเงินทดรองและงบเทียบยอดเงินทดรอง มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร) เดือน มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 8.89 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.1 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.2 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง มี.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.1 บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน มี.ค.64.xls
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.2 รายงานลูกหนี้ - นอกงปม. เดือน มี.ค.64.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.3 รายงานลูกหนี้ - ในงปม. คงเหลือ เดือน มี.ค.64.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย,เจ้าหนี้ภายนอก,เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ,และเงินประกันสัญญา เดือน มี.ค.64.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง มี.ค.64_20210407_0001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 มีนาคม 2564

รบจ.1
Mar_64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และรายละเอียดประกอบงบ

แผนการเบิกจ่าย
1.1 หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้สตง.และงบทดลองเดือน ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 บัญชีเงินสดในมือ ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.1 งบเทียบยอดเงินทดรองและฐานะเงินทดรอง ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร) เดือน ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 7.24 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.1 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.2 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.1 บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน ก.พ.64.xls
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.2 รายงานลูกหนี้-นอกงปม.คงเหลือ เดือน ก.พ.64.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.3 รายงานลูกหนี้-ในงปม.คงเหลือ เดือน ก.พ. 64.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย,เจ้าหนี้ภายนอก,เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐและเงินประกันสัญญา ก.พ.64.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.พ.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

รบจ.1
รบจ1-กพ-64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือนเพร้อมรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มกราคม 2564

งบทดลอง
1.1 งบทดลองประจำเดือน ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 4.41 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 หนังสือการส่งรายงานงบทดลองให้ สตง. ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 บัญชีเงินสดในมือ ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.1งบเทียบยอดเงินทดรองราชการ ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบเทียบยอดเงินฝากธน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.89 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.1 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.2 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ม.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.1 บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน ม.ค.64.xls
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.2 รายงานลูกหนี้-นอกงปม.คงเหลือ ดือน ม.ค.64.xls
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4.3 รายงานลูกหนี้-ในงปม.คงเหลือ เดือน ม.ค. 64.xls
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย,เจ้าหนี้ภายนอก,เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ,เงินประกันสัญญา ม.ค.64.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ม.ค.64_20210208_0001.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ

แผนการเบิกจ่าย
มาตรการด้านการเงิน ศูนย์อนามัยที่ 11 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลผลิตและผลลัพธ์ระดับ T(Trends) แนวโน้ม

แผนการเบิกจ่าย
ผลิตและผลลัพธิ์ระดับ T (Trends) แนวโน้ม.docx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ปีงบประมาณ 2564

แผนการเบิกจ่าย
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศูนย์.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน ปี 2564

แผนการเบิกจ่าย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรัก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการด้านการเงิน ศูนย์อนามัยที่ 11 ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รบจ.1 วันที่ 15 มกราคม 2564

รบจ.1
Jan_642.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย